Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage

25" x 45"

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage with laser cut paper

25" x 45"

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage

25" x 30"

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage

25" x 45"

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

digital composite

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

digital composite 

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

digital composite

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

layered relief print

25" x 45"

 

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

digital collage

2017-2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

nstalled 2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

installed 2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

installed 2018

Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos
Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage

25" x 45"

2017-2018

Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage with laser cut paper

25" x 45"

2017-2018

Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage

25" x 30"

2017-2018

Eros / Thanatos

layered intaglio and relief collage

25" x 45"

2017-2018

Eros / Thanatos

digital composite

2017-2018

Eros / Thanatos

digital composite 

2017-2018

Eros / Thanatos

digital composite

2017-2018

Eros / Thanatos

layered relief print

25" x 45"

 

2017-2018

Eros / Thanatos

digital collage

2017-2018

Eros / Thanatos

nstalled 2018

Eros / Thanatos

installed 2018

Eros / Thanatos

installed 2018

show thumbnails